Forvaltningshandlinger

De handlinger, eller hensigtsstyrede begivenheder, som myndighederne i den offentlige sektor typisk udfører.

Valg af handlingstype

Vis: Alle  Beslutning  Information  Ressource  Økonomi 

Alle forvaltningshandlinger.

 Accepterer

Forvaltningshandling hvor nogen accepterer og erklærer at noget opfylder de nødvendige krav
Som navneord: accept
Handlingstype: beslutning
Relaterede: anerkender   bekræfter   godkender   tillader  

 Administrerer

Forvaltningshandling hvor nogen styrer, leder og/eller udfører opgaver på grundlag af givne love og regler
Som navneord: administration
Handlingstype: beslutning; information; ressource; økonomi
Relaterede: forvalter   leder   styrer  

 Adviserer

Forvaltningshandling hvor nogen videregiver oplysninger og viden
Som navneord: advis; advisering
Handlingstype: information
Relaterede: informerer   oplyser   underretter   varsler  

 Afgør

Forvaltningshandling hvor nogen vælger en endelig løsning på noget
Som navneord: afgørelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: beslutter   bestemmer   vælger  

 Afholder

Forvaltningshandling hvor nogen afvikler noget
Betydning: 1 af 2
Som navneord: afholdelse
Handlingstype: ressource
Relaterede: afvikler (betydning 1)   gennemfører  

 Afholder

Forvaltningshandling hvor nogen betaler en udgift
Betydning: 2 af 2
Som navneord: afholdelse
Handlingstype: økonomi
Relaterede: betaler  

 Afprøver

Forvaltningshandling hvor nogen underkaster noget eller nogen en prøve eller vurdering for at afgøre om det svarer til bestemte forventninger eller krav
Som navneord: afprøvning
Handlingstype: information
Relaterede: prøver   tester  

 Afregner

Forvaltningshandling hvor nogen gør et regnskab op og udligner gældsposter
Som navneord: afregning
Handlingstype: økonomi
Relaterede: betaler   udligner  

 Afskaffer

Forvaltningshandling hvor nogen får noget til at ophøre med at eksistere
Som navneord: afskaffelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: afslutter   afvikler (betydning 2)   indstiller (betydning 3)  

 Afslutter

Forvaltningshandling hvor nogen gør et forløb færdigt, ofte ved at udføre en sidste afrundende handling
Som navneord: afslutning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: afskaffer   afvikler (betydning 2)   gennemfører   indstiller (betydning 3)   nedlægger  

 Afslår

Forvaltningshandling hvor nogen siger nej til noget
Som navneord: afslag
Handlingstype: beslutning
Relaterede: afviser  

 Aftaler

Forvaltningshandling hvor nogen er blevet enige om en ordning
Som navneord: aftale
Handlingstype: beslutning
Relaterede: tegner  

 Afvikler

Forvaltningshandling hvor nogen organiserer og gennemfører noget
Betydning: 1 af 2
Som navneord: afvikling
Handlingstype: ressource
Relaterede: gennemfører  

 Afvikler

Forvaltningshandling hvor nogen gradvist afslutter eller afskaffer noget, typisk efter en fastlagt plan
Betydning: 2 af 2
Som navneord: afvikling
Handlingstype: beslutning
Relaterede: afskaffer   afslutter   indstiller (betydning 3)  

 Afviser

Forvaltningshandling hvor nogen siger nej til noget
Som navneord: afvisning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: afslår  

 Ajourfører

Forvaltningshandling hvor nogen justerer oplysninger efter aktuelle fakta
Som navneord: ajourføring
Handlingstype: information
Relaterede: opdaterer  

 Akkrediterer

Forvaltningshandling hvor nogen godkender en persons eller en virksomheds kvalifikationer til at udøve en bestemt form for arbejde
Som navneord: akkreditering
Handlingstype: beslutning
Relaterede: autoriserer   bemyndiger   certificerer   godkender  

 Analyserer

Forvaltningshandling hvor nogen undersøger noget systematisk med henblik på en grundig beskrivelse
Som navneord: analyse
Handlingstype: information
Relaterede: undersøger  

 Anbefaler

Forvaltningshandling hvor nogen foreslår noget idet man samtidig beskriver det som godt eller hensigtsmæssigt
Som navneord: anbefaling
Handlingstype: information
Relaterede: indstiller (betydning 2)  

 Anerkender

Forvaltningshandling hvor nogen accepterer og erklærer at noget opfylder de nødvendige krav
Som navneord: anerkendelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: accepterer   aftaler   bekræfter   godkender   tillader  

 Anker

Forvaltningshandling hvor nogen indbringer en (rets)afgørelse til fornyet behandling ved en højere instans
Som navneord: anke
Handlingstype: beslutning

 Anlægger

Forvaltningshandling hvor nogen sikrer opbygningen af en ny ressource
Betydning: 1 af 2
Som navneord: anlæggelse; anlægning
Handlingstype: ressource
Relaterede: etablerer  

 Anlægger

Forvaltningshandling hvor nogen indleder en retssag mod nogen
Betydning: 2 af 2
Som navneord: anlæggelse; anlægning
Handlingstype: beslutning

 Anmelder

Forvaltningshandling hvor nogen indberetter nogen eller noget til en myndighed
Som navneord: anmeldelse
Handlingstype: information
Relaterede: indberetter  

 Anmoder

Forvaltningshandling hvor nogen udtrykker et ønske om at opnå noget bestemt
Som navneord: anmodning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: ansøger  

 Annoncerer

Forvaltningshandling hvor nogen formidler information til oplysning af offentligheden
Som navneord: annoncering
Handlingstype: information
Relaterede: bekendtgør   offentliggør   publicerer  

 Annullerer

Forvaltningshandling hvor nogen sætter noget ud af kraft eller lader noget ophøre med at være gældende
Som navneord: annulering
Handlingstype: beslutning
Relaterede: ophæver   opsiger  

 Ansøger

Forvaltningshandling hvor nogen udtrykker et ønske om at opnå noget bestemt
Som navneord: ansøgning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: anmoder   søger  

 Anvender

Forvaltningshandling hvor nogen bruger materielle og immaterielle ressourcer
Som navneord: anvendelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: benytter  

 Anviser

Forvaltningshandling hvor nogen henviser nogen til en relevant handling eller initiativ
Som navneord: anvisning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: henviser   visiterer (betydning 1)  

 Assisterer

Forvaltningshandling hvor nogen hjælper med at løse en opgave eller et problem
Som navneord: assistance
Handlingstype: beslutning
Relaterede: bistår   faciliterer   hjælper   støtter   supporterer  

 Attesterer

Forvaltningshandling hvor nogen godkender et dokuments endelige gyldighed
Som navneord: attestation
Handlingstype: beslutning
Relaterede: godkender   påtegner   underskriver  

 Autoriserer

Forvaltningshandling hvor nogen godkender en persons kvalifikationer til at udøve en bestemt form for virksomhed
Som navneord: autorisation
Handlingstype: beslutning
Relaterede: akkrediterer   bemyndiger   certificerer   godkender  

 Bearbejder

Forvaltningshandling hvor nogen skaber ny information
Som navneord: bearbejdning; bearbejdelse
Handlingstype: information
Relaterede: redigerer  

 Bedømmer

Forvaltningshandling hvor nogen kvalitetsbestemmer
Som navneord: bedømmelse
Handlingstype: information
Relaterede: evaluerer   klassificerer   vurderer  

 Befordrer

Forvaltningshandling hvor nogen flytter en ressource fra et sted til et andet
Som navneord: befordring
Handlingstype: ressource
Relaterede: transporterer  

 Behandler

Forvaltningshandling hvor nogen undersøger en sag eller en fremgangsmåde ved afhjælpning af en skade eller situation
Som navneord: behandling
Handlingstype: ressource

 Bekendtgør

Forvaltningshandling hvor nogen formidler information til oplysning af offentligheden
Som navneord: bekendtgørelse
Handlingstype: information
Relaterede: annoncerer   kundgør   meddeler   offentliggør   publicerer  

 Bekræfter

Forvaltningshandling hvor nogen accepterer og erklærer at noget opfylder de nødvendige krav
Som navneord: bekræftelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: accepterer   anerkender   godkender   stadfæster   tillader  

 Bemyndiger

Forvaltningshandling hvor nogen godkender en persons kvalifikationer til at udøve en bestemt form for virksomhed
Som navneord: bemyndigelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: akkrediterer   autoriserer   certificerer   godkender  

 Benytter

Forvaltningshandling hvor nogen bruger materielle og immaterielle ressourcer
Som navneord: benyttelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: anvender  

 Beregner

Forvaltningshandling hvor nogen beregner en værdi eller størrelse
Som navneord: beregning
Handlingstype: information
Relaterede: kalkulerer   opgør   udregner  

 Beskikker

Forvaltningshandling hvor nogen udpeger eller udnævner nogen til et offentligt hverv
Som navneord: beskikkelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: indstiller (betydning 1)   udnævner   udpeger   udvælger  

 Beskytter

Forvaltningshandling hvor nogen hindrer noget uønsket i at opstå eller brede sig ved at træffe bestemte forholdsregler
Som navneord: beskyttelse
Handlingstype: ressource
Relaterede: forebygger   forsikrer (betydning 1)   sikrer  

 Beslaglægger

Forvaltningshandling hvor nogen tager noget i forvaring eller besiddelse
Som navneord: beslaglæggelse; beslaglægning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: fratager   inddrager (betydning 2)   konfiskerer   tilbageholder  

 Beslutter

Forvaltningshandling hvor nogen vælger en endelig løsning på et problem eller et spørgsmål
Som navneord: beslutning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: afgør   bestemmer   vælger  

 Bestemmer

Forvaltningshandling hvor nogen vælger eller når frem til en afgørelse som resultat af en overvejelse
Som navneord: bestemmelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: afgør   beslutter   fastlægger   fastsætter   vedtager   vælger  

 Besvarer

Forvaltningshandling hvor nogen svarer på noget
Som navneord: besvarelse
Handlingstype: information

 Betaler

Forvaltningshandling hvor nogen gør et regnskab op og udligner gældsposter
Som navneord: betaling
Handlingstype: økonomi
Relaterede: afholder (betydning 2)   afregner   udligner   udreder (betydning 2)  

 Betjener

Forvaltningshandling hvor nogen imødekommer et behov for servicering
Som navneord: betjening
Handlingstype: ressource
Relaterede: servicerer  

 Bevarer

Forvaltningshandling hvor nogen opretholder nogets tilstand
Som navneord: bevaring; bevarelse
Handlingstype: ressource
Relaterede: opretholder   vedligeholder  

 Bevilger

Forvaltningshandling hvor nogen fastlægger en fremtidig ydelse eller tilladelse
Som navneord: bevilling
Handlingstype: beslutning
Relaterede: tildeler   tilkender  

 Beviser

Forvaltningshandling hvor nogen indsamler og fremlægger materiale der eksempelvis kan bruges som dokumentation
Som navneord: bevis
Handlingstype: information
Relaterede: dokumenterer   godtgør (betydning 2)  

 Bistår

Forvaltningshandling hvor nogen støtter ved at give råd eller vejledning eller ved at yde praktisk, økonomisk eller anden hjælp
Som navneord: bistand
Handlingstype: beslutning
Relaterede: assisterer   faciliterer   hjælper   støtter   supporterer  

 Bogfører

Forvaltningshandling hvor nogen indfører oplysninger i et regnskab eller protokol
Som navneord: bogføring
Handlingstype: økonomi
Relaterede: debiterer   konterer   krediterer   registrerer  

 Certificerer

Forvaltningshandling hvor nogen giver en attest der dokumenterer særlige kvaliteter, kvalifikationer eller lignende
Som navneord: certificering
Handlingstype: beslutning
Relaterede: akkrediterer   autoriserer   bemyndiger   godkender  

 Debiterer

Forvaltningshandling hvor nogen indfører udgifter i et regnskab
Som navneord: debitering
Handlingstype: økonomi
Relaterede: bogfører   konterer   krediterer   registrerer  

 Delegerer

Forvaltningshandling hvor nogen overdrager et ansvar eller en opgave med henblik på en hensigtsmæssig gennemførelse eller ordning
Som navneord: delegering
Handlingstype: beslutning
Relaterede: fordeler   organiserer  

 Deltager

Forvaltningshandling hvor nogen er med i en aktivitet
Som navneord: deltagelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: medvirker  

 Diagnosticerer

Forvaltningshandling hvor nogen undersøger med henblik på at finde ud af om et fænomen eller et problem er til stede
Som navneord: diagnosticering
Handlingstype: information
Relaterede: udreder (betydning 1)   undersøger  

 Dispenserer

Forvaltningshandling hvor nogen tillader at en almindeligt gældende bestemmelse, regel, krav eller lignende ikke overholdes
Som navneord: dispensation; dispensering
Handlingstype: beslutning
Relaterede: eftergiver   fritager  

 Dokumenterer

Forvaltningshandling hvor nogen indsamler og fremlægger materiale der eksempelvis kan bruges som bevis
Som navneord: dokumentation
Handlingstype: information
Relaterede: beviser   godtgør (betydning 2)  

 Drifter

Forvaltningshandling hvor nogen får noget til at fungere og holder det i gang
Som navneord: drift
Handlingstype: ressource
Relaterede: driver  

 Driver

Forvaltningshandling hvor nogen får noget til at fungere og holder det i gang
Handlingstype: ressource
Relaterede: drifter  

 Eftergiver

Forvaltningshandling hvor nogen tillader at en almindeligt gældende bestemmelse, regel, krav eller lignende ikke overholdes
Som navneord: eftergivelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: dispenserer   fritager  

 Erstatter

Forvaltningshandling hvor noget træder i stedet for noget andet
Betydning: 1 af 2
Som navneord: erstatning
Handlingstype: beslutning

 Erstatter

Forvaltningshandling hvor nogen giver en godtgørelse der kan opveje et tab, en ulempe eller lignende
Betydning: 2 af 2
Som navneord: erstatning
Handlingstype: økonomi
Relaterede: godtgør (betydning 1)  

 Etablerer

Forvaltningshandling hvor nogen sikrer opbygningen af en ny ressource
Som navneord: etablering
Handlingstype: ressource
Relaterede: anlægger (betydning 1)   foranstalter   iværksætter   opretter   stifter  

 Evaluerer

Forvaltningshandling hvor nogen kvalitetsbestemmer
Som navneord: evaluering
Handlingstype: information
Relaterede: bedømmer   vurderer  

 Faciliterer

Forvaltningshandling hvor nogen gør noget muligt eller lettere
Som navneord: facilitering
Handlingstype: beslutning
Relaterede: assisterer   bistår   fremmer   hjælper   støtter  

 Fastholder

Forvaltningshandling hvor nogen opretholder en ressources tilstand
Som navneord: fastholdelse
Handlingstype: ressource
Relaterede: bevarer   opretholder  

 Fastlægger

Forvaltningshandling hvor nogen bestemmer eller beslutter noget
Som navneord: fastlæggelse; fastlægning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: bestemmer   fastsætter   standardiserer   vedtager  

 Fastsætter

Forvaltningshandling hvor nogen bestemmer eller beslutter noget
Som navneord: fastsættelse; fastsætning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: bestemmer   fastlægger   standardiserer   vedtager  

 Foranstalter

Forvaltningshandling hvor nogen sikrer opbygningen af en ny ressource
Som navneord: etablering
Handlingstype: ressource
Relaterede: etablerer   iværksætter   opretter  

 Forbereder

Forvaltningshandling hvor nogen indleder et arbejde som senere kan fortsættes og føre til et bestemt, ønsket resultat
Som navneord: forberedelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: planlægger   tilrettelægger  

 Forbyder

Forvaltningshandling hvor nogen bestemmer at nogen ikke må gøre noget bestemt, eller at noget bestemt ikke må forekomme
Som navneord: forbud
Handlingstype: beslutning
Relaterede: påbyder   pålægger  

 Fordeler

Forvaltningshandling hvor nogen tilrettelægger og koordinerer noget med henblik på en hensigtsmæssig gennemførelse eller ordning
Som navneord: fordeling
Handlingstype: beslutning
Relaterede: delegerer   organiserer  

 Forebygger

Forvaltningshandling hvor nogen hindrer noget uønsket i at opstå eller brede sig ved at træffe bestemte forholdsregler
Som navneord: forebyggelse
Handlingstype: ressource
Relaterede: beskytter   forsikrer (betydning 1)   sikrer  

 Foretager

Forvaltningshandling hvor nogen gennemfører en bestemt aktivitet
Som navneord: foretagelse
Handlingstype: ressource
Relaterede: gennemfører   udfører  

 Forhandler

Forvaltningshandling hvor nogen forsøger at løse en konflikt eller nå frem til en indbyrdes aftale
Som navneord: forhandling
Handlingstype: beslutning

 Formidler

Forvaltningshandling hvor nogen videregiver oplysninger og viden
Som navneord: formidling
Handlingstype: information
Relaterede: informerer   oplyser   publicerer   rapporterer   underretter   underviser  

 Formulerer

Forvaltningshandling hvor nogen giver en idé eller tanke en bestemt sproglig form
Som navneord: formulering
Handlingstype: information
Relaterede: redigerer   udarbejder   udformer   udfærdiger  

 Forsikrer

Forvaltningshandling hvor nogen opretter en forsikring så man kan få erstatning ved skader eller ulykker der rammer én
Betydning: 1 af 2
Som navneord: forsikring
Handlingstype: ressource
Relaterede: beskytter   forebygger   sikrer  

 Forsikrer

Forvaltningshandling hvor nogen indgiver nogen (en følelse af) sikkerhed vedrørende noget ved at ytre sig mundtligt eller skriftligt om det
Betydning: 2 af 2
Som navneord: forsikring
Handlingstype: beslutning
Relaterede: garanterer  

 Forsker

Forvaltningshandling hvor nogen ser grundigt på noget for at finde sammenhænge og årsager
Som navneord: forskning
Handlingstype: information
Relaterede: undersøger  

 Forvalter

Forvaltningshandling hvor nogen administrerer eller bestyrer eksempelvis en lov, et pengebeløb, et embede eller en virksomhed
Som navneord: forvaltning
Handlingstype: beslutning; information; ressource; økonomi
Relaterede: administrerer  

 Fratager

Forvaltningshandling hvor nogen beslaglægger andres ejendom eller rettighed
Som navneord: fratagelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: beslaglægger   inddrager (betydning 2)   konfiskerer   tilbageholder  

 Fremlægger

Forvaltningshandling hvor nogen præsenterer noget for nogen
Som navneord: fremlæggelse; fremlægning
Handlingstype: information
Relaterede: formidler   fremsætter   offentliggør   publicerer   udgiver  

 Fremmer

Forvaltningshandling hvor nogen bevirker fremgang for noget
Som navneord: fremme
Handlingstype: beslutning
Relaterede: faciliterer   styrker  

 Fremsender

Forvaltningshandling hvor nogen bringer noget til nogen
Som navneord: fremsendelse
Handlingstype: ressource
Relaterede: indgiver   indsender   sender   udsender (betydning 1)  

 Fremskaffer

Forvaltningshandling hvor nogen indhenter information
Som navneord: fremskaffelse
Handlingstype: information
Relaterede: indhenter   indsamler   rekvirerer  

 Fremsætter

Forvaltningshandling hvor nogen kommer med en udtalelse, et forslag eller lignende, især af formel karakter eller i en formel sammenhæng
Som navneord: fremsættelse
Handlingstype: information
Relaterede: fremlægger   offentliggør  

 Fritager

Forvaltningshandling hvor nogen tillader at en almindeligt gældende bestemmelse, regel, krav eller lignende ikke overholdes
Som navneord: fritagelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: dispenserer   eftergiver  

 Fører

Forvaltningshandling hvor nogen står for eller udfører en aktivitet
Som navneord: førelse
Handlingstype: beslutning

 Garanterer

Forvaltningshandling hvor nogen lover at tage ansvaret for eller giver sikkerhed for noget
Som navneord: garanti
Handlingstype: beslutning
Relaterede: bekræfter   forsikrer (betydning 2)   godkender  

 Genetablerer

Forvaltningshandling hvor nogen bringer en eksisterende ressource tilbage til oprindelig tilstand
Som navneord: genetablering
Handlingstype: ressource
Relaterede: genopretter   genskaber   reetablerer   renoverer   restaurerer  

 Gennemfører

Forvaltningshandling hvor nogen udfører og afslutter noget
Som navneord: gennemførelse
Handlingstype: ressource
Relaterede: afholder (betydning 1)   afslutter   afvikler (betydning 1)   foretager   implementerer   udfører  

 Genopretter

Forvaltningshandling hvor nogen bringer en eksisterende ressource tilbage til oprindelig tilstand
Som navneord: genopretning; genoprettelse
Handlingstype: ressource
Relaterede: genetablerer   genskaber   reetablerer   renoverer  

 Genoptager

Forvaltningshandling hvor nogen fortsætter noget
Som navneord: genoptagelse; genoptagning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: opfølger  

 Genskaber

Forvaltningshandling hvor nogen bringer en eksisterende ressource tilbage til oprindelig tilstand
Som navneord: genskabelse; genskabning
Handlingstype: ressource
Relaterede: genetablerer   genopretter   reetablerer   renoverer   restaurerer  

 Godkender

Forvaltningshandling hvor nogen accepterer og erklærer at noget opfylder de nødvendige krav
Som navneord: godkendelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: accepterer   akkrediterer   anerkender   attesterer   autoriserer   bekræfter   certificerer   tillader  

 Godtgør

Forvaltningshandling hvor nogen giver et pengebeløb tilbage
Betydning: 1 af 2
Som navneord: godtgørelse
Handlingstype: økonomi
Relaterede: erstatter (betydning 2)   refunderer   tilbagebetaler  

 Godtgør

Forvaltningshandling hvor nogen påviser rigtigheden af noget
Betydning: 2 af 2
Som navneord: godtgørelse
Handlingstype: information
Relaterede: beviser   dokumenterer  

 Henviser

Forvaltningshandling hvor nogen henviser nogen eller noget til en relevant handling eller initiativ
Som navneord: henvisning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: anviser   visiterer (betydning 1)  

 Hjælper

Forvaltningshandling hvor nogen giver tilsagn om assistance
Som navneord: hjælp
Handlingstype: beslutning
Relaterede: assisterer   bistår   faciliterer   supporterer  

 Hører

Forvaltningshandling hvor nogen lytter til hvad nogen har at sige om noget
Som navneord: høring
Handlingstype: beslutning
Relaterede: inddrager (betydning 1)   involverer  

 Håndhæver

Forvaltningshandling hvor nogen sørger for, eventuelt med magt, at en lov, en regel, et forbud, et princip eller lignende overholdes
Som navneord: håndhævelse
Handlingstype: beslutning

 Igangsætter

Forvaltningshandling hvor nogen sætter noget i gang
Som navneord: igangsætning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: initierer   iværksætter  

 Implementerer

Forvaltningshandling hvor nogen sætter noget i kraft eller fører noget ud i livet
Som navneord: implementering
Handlingstype: beslutning
Relaterede: gennemfører  

 Indberetter

Forvaltningshandling hvor nogen formelt meddeler eller oplyser om bestemte forhold til eksempelvis en myndighed eller en overordnet
Som navneord: indberetning
Handlingstype: information
Relaterede: anmelder   rapporterer   registrerer  

 Inddrager

Forvaltningshandling hvor nogen medtager eller involverer nogen eller noget i noget
Betydning: 1 af 2
Som navneord: inddragelse; inddragning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: hører   involverer  

 Inddrager

Forvaltningshandling hvor nogen beslaglægger andres ejendom eller rettighed
Betydning: 2 af 2
Som navneord: inddragelse; inddragning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: beslaglægger   fratager   konfiskerer   tilbageholder  

 Inddriver

Forvaltningshandling hvor nogen forlanger gældsposter betalt
Som navneord: inddrivelse; inddrivning
Handlingstype: økonomi
Relaterede: opkræver  

 Indfører

Forvaltningshandling hvor nogen lader noget nyt træde i kraft eller funktion, få udbredelse eller lignende
Som navneord: indførelse
Handlingstype: beslutning

 Indgiver

Forvaltningshandling hvor nogen indleverer eller indsender noget til en myndighed
Som navneord: indgivelse
Handlingstype: ressource
Relaterede: fremsender   indsender   sender  

 Indgår

Forvaltningshandling hvor nogen tilslutter sig en kontrakt, overenskomst, aftale eller lignende
Som navneord: indgåelse
Handlingstype: beslutning

 Indhenter

Forvaltningshandling hvor nogen indhenter oplysninger
Som navneord: indhentning; indhentelse
Handlingstype: information
Relaterede: fremskaffer   indsamler   rekvirerer  

 Initierer

Forvaltningshandling hvor nogen tager initiativ til noget eller sætter noget i gang
Som navneord: initiering
Handlingstype: beslutning
Relaterede: igangsætter   iværksætter  

 Indkalder

Forvaltningshandling hvor nogen beder nogen om at møde op eller at indsende noget på et bestemt sted og tidspunkt
Som navneord: indkaldelse
Handlingstype: information

 Indkøber

Forvaltningshandling hvor nogen får ejendomsretten til noget mod betaling
Som navneord: indkøb
Handlingstype: økonomi
Relaterede: køber  

 Indsamler

Forvaltningshandling hvor nogen indhenter oplysninger
Som navneord: indsamling
Handlingstype: information
Relaterede: fremskaffer   indhenter   rekvirerer  

 Indsender

Forvaltningshandling hvor nogen sørger for at information bringes hen til en modtager
Som navneord: indsendelse
Handlingstype: ressource
Relaterede: fremsender   indgiver   sender   udsender (betydning 1)  

 Indstiller

Forvaltningshandling hvor nogen vælger nogen blandt flere mulige personer
Betydning: 1 af 3
Som navneord: indstilling
Handlingstype: beslutning
Relaterede: beskikker   udnævner   udpeger   udvælger  

 Indstiller

Forvaltningshandling hvor nogen fremsætter et forslag, en anbefaling eller lignende
Betydning: 2 af 3
Som navneord: indstilling
Handlingstype: beslutning
Relaterede: anbefaler   visiterer (betydning 1)  

 Indstiller

Forvaltningshandling hvor nogen ophører med en bestemt aktivitet
Betydning: 3 af 3
Som navneord: indstilling
Handlingstype: beslutning
Relaterede: afskaffer   afslutter   afvikler (betydning 2)   nedlægger  

 Indvinder

Forvaltningshandling hvor nogen fremskaffer noget
Som navneord: indvinding
Handlingstype: ressource

 Informerer

Forvaltningshandling hvor nogen videregiver oplysninger og viden
Som navneord: information; informering
Handlingstype: information
Relaterede: adviserer   formidler   meddeler   oplyser   orienterer   underretter   varsler  

 Involverer

Forvaltningshandling hvor nogen inddrager nogen som deltager eller part i noget
Som navneord: involvering
Handlingstype: beslutning
Relaterede: hører   inddrager (betydning 1)  

 Iværksætter

Forvaltningshandling hvor nogen sætter en aktivitet i gang eller sørger for at noget finder sted
Som navneord: iværksættelse
Handlingstype: ressource
Relaterede: etablerer   foranstalter   igangsætter   opretter  

 Journaliserer

Forvaltningshandling hvor nogen indfører oplysninger systematisk i et it-system
Som navneord: journalisering
Handlingstype: information
Relaterede: registrerer  

 Justerer

Forvaltningshandling hvor nogen tilpasser noget så det følger de givne regler eller behov
Som navneord: justering
Handlingstype: beslutning
Relaterede: regulerer   tilpasser  

 Kalkulerer

Forvaltningshandling hvor nogen beregner en værdi eller størrelse
Som navneord: kalkulation; kalkulering
Handlingstype: information
Relaterede: beregner   opgør   udregner  

 Kautionerer

Forvaltningshandling hvor nogen giver tilsagn til en kreditor om at ville betale en debitors gæld hvis debitor ikke selv kan betale
Som navneord: kautionering; kaution
Handlingstype: økonomi

 Klassificerer

Forvaltningshandling hvor nogen bestemmer en klasse eller kategori ud fra bestemte karakteristika
Som navneord: klassifikation; klassificering
Handlingstype: information

 Kommenterer

Forvaltningshandling hvor nogen fremsætter bemærkninger til noget
Som navneord: kommentering
Handlingstype: information

 Konfiskerer

Forvaltningshandling hvor nogen beslaglægger andres ejendom eller rettighed
Som navneord: konfiskering; konfiskation
Handlingstype: beslutning
Relaterede: beslaglægger   fratager   inddrager (betydning 2)   tilbageholder  

 Konstituerer

Forvaltningshandling hvor nogen nedsætter eller etablerer noget med en bestemt bemyndigelse, beslutningsdygtighed eller opgave
Betydning: 1 af 2
Som navneord: konstituering
Handlingstype: beslutning
Relaterede: nedsætter (betydning 1)   sammensætter  

 Konstituerer

Forvaltningshandling hvor nogen indsætter nogen midlertidigt i en stilling eller på en post
Betydning: 2 af 2
Som navneord: konstituering
Handlingstype: beslutning
Relaterede: udnævner   udpeger   udvælger  

 Konterer

Forvaltningshandling hvor nogen indfører oplysninger i et regnskab
Som navneord: kontering
Handlingstype: økonomi
Relaterede: bogfører   debiterer   krediterer   registrerer  

 Kontraherer

Forvaltningshandling hvor nogen indgår en kontrakt eller aftale
Som navneord: kontrahering
Handlingstype: beslutning

 Kontrollerer

Forvaltningshandling hvor nogen efterser noget eller nogen for at finde ud af om alt er i orden
Som navneord: kontrol
Handlingstype: beslutning
Relaterede: tester   visiterer (betydning 2)  

 Koordinerer

Forvaltningshandling hvor nogen styrer og organiserer ud fra et overordnet formål
Som navneord: koordinering; koordination
Handlingstype: beslutning
Relaterede: organiserer   strukturerer  

 Kortlægger

Forvaltningshandling hvor nogen underkaster noget eller nogen en systematisk og detaljeret gennemgang for at finde ud af om et fænomen eller et problem er til stede
Betydning: 1 af 2
Som navneord: kortlægning
Handlingstype: information
Relaterede: undersøger  

 Kortlægger

Forvaltningshandling hvor nogen indtegner eller lokaliserer på et geografisk kort
Betydning: 2 af 2
Som navneord: kortlægning
Handlingstype: information

 Krediterer

Forvaltningshandling hvor nogen indfører indtægter i et regnskab
Som navneord: kreditering
Handlingstype: økonomi
Relaterede: bogfører   debiterer   krediterer   registrerer  

 Kundgør

Forvaltningshandling hvor nogen meddeler formelt og gør offentligt kendt
Som navneord: kundgørelse
Handlingstype: information
Relaterede: bekendtgør   offentliggør   publicerer   udgiver  

 Køber

Forvaltningshandling hvor nogen får ejendomsretten til noget mod betaling
Som navneord: køb
Handlingstype: økonomi
Relaterede: indkøber  

 Leder

Forvaltningshandling hvor nogen udøver organisatorisk eller politisk bestemmende indflydelse
Som navneord: ledelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: administrerer   styrer  

 Lejer

Forvaltningshandling hvor nogen opnår brugsretten over noget mod betaling i kortere eller længere tid
Som navneord: leje
Handlingstype: økonomi

 Låner

Forvaltningshandling hvor nogen opnår rådighed over et pengebeløb som skal tilbagebetales med renter
Som navneord: lån
Handlingstype: økonomi

 Meddeler

Forvaltningshandling hvor nogen giver, ofte formelt, skriftlig eller mundtlig oplysning om et forhold
Som navneord: meddelelse
Handlingstype: information
Relaterede: bekendtgør   informerer   oplyser   rapporterer   redegør   underretter   varsler  

 Medvirker

Forvaltningshandling hvor nogen deltager i et arbejde eller ved udførelsen af en opgave sammen med andre
Som navneord: medvirken
Handlingstype: beslutning
Relaterede: deltager  

 Modtager

Forvaltningshandling hvor nogen kommer i besiddelse af noget
Som navneord: modtagelse
Handlingstype: ressource

 Måler

Forvaltningshandling hvor nogen registrerer en værdi
Som navneord: måling
Handlingstype: information

 Nedlægger

Forvaltningshandling hvor nogen bringer en ressource til ophør
Som navneord: nedlægning; nedlæggelse
Handlingstype: ressource
Relaterede: afslutter   indstiller (betydning 3)  

 Nedskriver

Forvaltningshandling hvor nogen ansætter noget til en lavere værdi
Som navneord: nedskrivning
Handlingstype: økonomi

 Nedsætter

Forvaltningshandling hvor nogen vælger eller etablerer noget med en bestemt bemyndigelse, beslutningsdygtighed eller opgave
Betydning: 1 af 2
Som navneord: nedsættelse; nedsætning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: konstituerer (betydning 1)   sammensætter   udvælger  

 Nedsætter

Forvaltningshandling hvor nogen reducerer en størrelse, pris, værdi eller lignende
Betydning: 2 af 2
Som navneord: nedsættelse; nedsætning
Handlingstype: beslutning

 Offentliggør

Forvaltningshandling hvor nogen gør noget kendt eller tilgængeligt for offentligheden
Som navneord: offentliggørelse
Handlingstype: information
Relaterede: annoncerer   bekendtgør   formidler   fremlægger   fremsætter   kundgør   publicerer   udgiver  

 Opdaterer

Forvaltningshandling hvor nogen justerer oplysninger efter aktuelle fakta
Som navneord: opdatering
Handlingstype: information
Relaterede: ajourfører  

 Opfølger

Forvaltningshandling hvor nogen fortsætter eller genoptager noget med henblik på at fuldende eller supplere
Som navneord: opfølgning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: genoptager  

 Opgør

Forvaltningshandling hvor nogen beregner en værdi eller størrelse
Som navneord: opgørelse
Handlingstype: information
Relaterede: beregner   kalkulerer   udregner  

 Ophæver

Forvaltningshandling hvor nogen sætter noget ud af kraft eller lader noget ophøre med at være gældende
Som navneord: ophævelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: annullerer   opsiger  

 Opkræver

Forvaltningshandling hvor nogen forlanger gældsposter betalt
Som navneord: opkrævning
Handlingstype: økonomi
Relaterede: inddriver   opgør  

 Oplyser

Forvaltningshandling hvor nogen videregiver oplysninger og viden
Som navneord: oplysning
Handlingstype: information
Relaterede: adviserer   formidler   informerer   meddeler   orienterer   underretter   varsler  

 Opretholder

Forvaltningshandling hvor nogen opretholder en ressources tilstand
Som navneord: opretholdelse
Handlingstype: ressource
Relaterede: bevarer   fastholder   plejer   vedligeholder  

 Opretter

Forvaltningshandling hvor nogen sikrer opbygningen af en ny ressource
Som navneord: opretning
Handlingstype: ressource
Relaterede: etablerer   foranstalter   iværksætter   stifter  

 Opsiger

Forvaltningshandling hvor nogen sætter noget ud af kraft eller lader noget ophøre med at være gældende
Som navneord: opsigelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: annullerer   ophæver  

 Organiserer

Forvaltningshandling hvor nogen tilrettelægger og koordinerer noget med henblik på en hensigtsmæssig gennemførelse eller ordning
Som navneord: organisering
Handlingstype: beslutning
Relaterede: delegerer   fordeler   koordinerer   strukturerer   tilrettelægger  

 Orienterer

Forvaltningshandling hvor nogen videregiver oplysninger og viden
Som navneord: orientering
Handlingstype: information
Relaterede: formidler   informerer   oplyser   underretter  

 Overfører

Forvaltningshandling hvor nogen flytter et beløb fra én konto eller én regnskabspost til en anden
Som navneord: overførsel; overførelse; overføring
Handlingstype: økonomi

 Overvåger

Forvaltningshandling hvor nogen efterser noget eller nogen for at finde ud af om alt er i orden
Som navneord: overvågning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: kontrollerer  

 Passer

Forvaltningshandling hvor nogen opretholder og drager omsorg for nogen eller noget
Som navneord: pasning
Handlingstype: ressource
Relaterede: opretholder   plejer  

 Planlægger

Forvaltningshandling hvor nogen indleder et arbejde som senere kan fortsættes og føre til et bestemt, ønsket resultat
Som navneord: planlægning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: forbereder   tilrettelægger  

 Plejer

Forvaltningshandling hvor nogen opretholder og drager omsorg for nogen eller noget
Som navneord: pleje
Handlingstype: ressource
Relaterede: opretholder   passer  

 Prøver

Forvaltningshandling hvor nogen underkaster noget eller nogen en vurdering for at afgøre om det svarer til bestemte forventninger eller krav
Som navneord: prøvning
Handlingstype: information
Relaterede: afprøver   tester   undersøger   vurderer  

 Publicerer

Forvaltningshandling hvor nogen formidler information til oplysning af offentligheden
Som navneord: publicering
Handlingstype: information
Relaterede: annoncerer   bekendtgør   formidler   fremlægger   kundgør   offentliggør   udgiver  

 Påbyder

Forvaltningshandling hvor nogen bestemmer at nogen ikke må gøre noget bestemt, eller at noget bestemt ikke må forekomme
Som navneord: påbud
Handlingstype: beslutning
Relaterede: forbyder   pålægger  

 Pålægger

Forvaltningshandling hvor nogen bestemmer at nogen ikke må gøre noget bestemt, eller at noget bestemt ikke må forekomme
Som navneord: pålægning; pålæggelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: forbyder   påbyder  

 Påtaler

Forvaltningshandling hvor nogen omtaler noget som utilladeligt eller i strid med en gældende norm eller praksis
Som navneord: påtale
Handlingstype: beslutning

 Påtegner

Forvaltningshandling hvor nogen godkender et dokuments endelige gyldighed
Som navneord: påtegning; påtegnelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: attesterer   godkender   underskriver  

 Rapporterer

Forvaltningshandling hvor nogen formidler en redegørelse om noget
Som navneord: rapportering
Handlingstype: information
Relaterede: formidler   meddeler   redegør  

 Ratificerer

Forvaltningshandling hvor nogen formelt tilslutter sig en international aftale
Som navneord: ratificering; ratifikation
Handlingstype: beslutning
Relaterede: godkender   stadfæster   underskriver  

 Redder

Forvaltningshandling hvor nogen kommer nogen eller noget til undsætning
Som navneord: redning
Handlingstype: ressource
Relaterede: sikrer  

 Redegør

Forvaltningshandling hvor nogen fremstiller og forklarer, i detaljer, hvordan noget er forløbet, eller hvordan noget forholder sig
Som navneord: redegørelse
Handlingstype: information
Relaterede: formidler   meddeler   rapporterer  

 Redigerer

Forvaltningshandling hvor nogen skaber ny information
Som navneord: redigering
Handlingstype: information
Relaterede: bearbejder   formulerer   udarbejder   udformer   udfærdiger  

 Reetablerer

Forvaltningshandling hvor nogen bringer en eksisterende ressource tilbage til oprindelig tilstand
Som navneord: reetablering
Handlingstype: ressource
Relaterede: genetablerer   genopretter   genskaber   renoverer   restaurerer  

 Refunderer

Forvaltningshandling hvor nogen giver et pengebeløb tilbage
Som navneord: refusion
Handlingstype: økonomi
Relaterede: godtgør (betydning 1)   tilbagebetaler  

 Registrerer

Forvaltningshandling hvor nogen indfører oplysninger i et register eller lignende
Som navneord: registrering
Handlingstype: information
Relaterede: bogfører   debiterer   indberetter   journaliserer   konterer   krediterer  

 Regulerer

Forvaltningshandling hvor nogen tilpasser noget så det følger de givne regler eller behov
Som navneord: regulering
Handlingstype: beslutning
Relaterede: justerer   tilpasser  

 Rekvirerer

Forvaltningshandling hvor nogen indhenter oplysninger
Som navneord: rekvirering; rekvisition
Handlingstype: information
Relaterede: fremskaffer   indhenter   indsamler  

 Renoverer

Forvaltningshandling hvor nogen bringer en eksisterende ressource tilbage til oprindelig tilstand
Som navneord: renovering
Handlingstype: ressource
Relaterede: genetablerer   genopretter   genskaber   reetablerer   restaurerer  

 Restaurerer

Forvaltningshandling hvor nogen bringer en eksisterende ressource tilbage til oprindelig tilstand
Som navneord: restaurering; restauration
Handlingstype: ressource
Relaterede: genetablerer   genopretter   genskaber   reetablerer   renoverer  

 Reviderer

Forvaltningshandling hvor nogen ændrer og forbedrer en information ved en kritisk gennemgang
Betydning: 1 af 2
Som navneord: revision; revidering
Handlingstype: information

 Reviderer

Forvaltningshandling hvor nogen kontrollerer et regnskab
Betydning: 2 af 2
Som navneord: revision; revidering
Handlingstype: økonomi
Relaterede: kontrollerer  

 Rådgiver

Forvaltningshandling hvor nogen formidler viden til nogen som orientering om hvad der er mest hensigtsmæssigt at gøre i en given situation
Som navneord: rådgivning
Handlingstype: information
Relaterede: vejleder  

 Samarbejder

Forvaltningshandling hvor nogen arbejder sammen om en opgave eller et fælles mål
Som navneord: samarbejde
Handlingstype: beslutning

 Sammensætter

Forvaltningshandling hvor nogen vælger nogen blandt flere mulige personer
Som navneord: sammensætning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: konstituerer (betydning 1)   nedsætter (betydning 1)   udvælger  

 Sender

Forvaltningshandling hvor nogen sørger for at information bringes hen til en modtager
Som navneord: sending
Handlingstype: ressource
Relaterede: fremsender   indgiver   indsender   udsender (betydning 1)  

 Servicerer

Forvaltningshandling hvor nogen imødekommer et behov for servicering
Som navneord: servicering
Handlingstype: ressource
Relaterede: betjener   supporterer  

 Sikrer

Forvaltningshandling hvor nogen hindrer noget uønsket i at opstå eller brede sig ved at træffe bestemte forholdsregler
Som navneord: sikring
Handlingstype: ressource
Relaterede: beskytter   forebygger   forsikrer (betydning 1)   redder  

 Stadfæster

Forvaltningshandling hvor nogen godkender et dokuments endelige gyldighed
Som navneord: stadfæstelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: bekræfter   godkender   ratificerer   underskriver  

 Standardiserer

Forvaltningshandling hvor nogen vedtager og anvender et sæt principper eller regler for hvordan noget skal være
Som navneord: standardisering
Handlingstype: beslutning
Relaterede: fastlægger   fastsætter  

 Stifter

Forvaltningshandling hvor nogen opretter en forening, et foretagende, et legat eller lignende
Som navneord: stiftelse
Handlingstype: ressource
Relaterede: etablerer   opretter  

 Strukturerer

Forvaltningshandling hvor nogen tilrettelægger og koordinerer noget med henblik på en hensigtsmæssig gennemførelse eller ordning
Som navneord: strukturering
Handlingstype: beslutning
Relaterede: koordinerer   organiserer   tilrettelægger  

 Styrer

Forvaltningshandling hvor nogen udøver organisatorisk eller politisk bestemmende indflydelse
Som navneord: styring; styrelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: administrerer   leder  

 Styrker

Forvaltningshandling hvor nogen bevirker fremgang for noget
Som navneord: styrkelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: fremmer  

 Støtter

Forvaltningshandling hvor nogen giver tilsagn om assistance
Som navneord: støtte
Handlingstype: beslutning
Relaterede: assisterer   bistår   faciliterer   hjælper   supporterer  

 Supporterer

Forvaltningshandling hvor nogen servicerer nogen eller noget
Som navneord: support
Handlingstype: ressource
Relaterede: assisterer   bistår   hjælper   servicerer   støtter  

 Sælger

Forvaltningshandling hvor nogen overdrager ejendomsretten til noget mod betaling
Som navneord: salg
Handlingstype: økonomi

 Søger

Forvaltningshandling hvor nogen udtrykker et ønske om at opnå noget bestemt
Som navneord: søgning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: ansøger  

 Takserer

Forvaltningshandling hvor nogen fastsætter eller anslår nogets værdi eller størrelse
Som navneord: taksering
Handlingstype: information
Relaterede: vurderer  

 Tegner

Forvaltningshandling hvor nogen indgår en retligt bindende aftale
Som navneord: tegning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: aftaler   underskriver  

 Tester

Forvaltningshandling hvor nogen underkaster noget eller nogen en prøve eller vurdering for at afgøre om det svarer til bestemte forventninger eller krav
Som navneord: testning
Handlingstype: information
Relaterede: afprøver   kontrollerer   prøver   undersøger   vurderer  

 Tilbagebetaler

Forvaltningshandling hvor nogen giver et pengebeløb tilbage
Som navneord: tilbagebetaling
Handlingstype: økonomi
Relaterede: godtgør (betydning 1)   refunderer  

 Tilbageholder

Forvaltningshandling hvor nogen beslaglægger noget eller begrænser nogens frihed
Som navneord: tilbageholdelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: beslaglægger   fratager   inddrager (betydning 2)   konfiskerer  

 Tilbyder

Forvaltningshandling hvor nogen opfordrer nogen til gratis eller mod betaling at modtage noget
Som navneord: tilbud
Handlingstype: beslutning
Relaterede: udbyder (betydning 2)  

 Tildeler

Forvaltningshandling hvor nogen fastlægger en fremtidig ydelse
Som navneord: tildeling
Handlingstype: beslutning
Relaterede: bevilger   tilkender  

 Tillader

Forvaltningshandling hvor nogen accepterer og erklærer at noget opfylder de nødvendige krav
Som navneord: tilladelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: accepterer   anerkender   bekræfter   godkender  

 Tilkender

Forvaltningshandling hvor nogen fastlægger en fremtidig ydelse
Som navneord: tilkendelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: bevilger   tildeler  

 Tilpasser

Forvaltningshandling hvor nogen tilpasser noget så det følger de givne regler eller behov
Som navneord: tilpasning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: justerer   regulerer  

 Tilrettelægger

Forvaltningshandling hvor nogen planlægger og organiserer noget med henblik på en hensigtsmæssig gennemførelse eller ordning
Som navneord: tilrettelæggelse; tilrettelægning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: forbereder   organiserer   planlægger   strukturerer  

 Transporterer

Forvaltningshandling hvor nogen flytter en ressource fra et sted til et andet
Som navneord: transport
Handlingstype: ressource
Relaterede: befordrer  

 Udarbejder

Forvaltningshandling hvor nogen skaber ny information
Som navneord: udarbejdelse; udarbejdning
Handlingstype: information
Relaterede: formulerer   redigerer   udformer   udfærdiger  

 Udbetaler

Forvaltningshandling hvor nogen overfører pengebeløb
Som navneord: udbetaling
Handlingstype: økonomi

 Udbyder

Forvaltningshandling hvor nogen tilbyder noget der kan afgives tilbud på eller fremsættes ønske om at købe
Betydning: 1 af 2
Som navneord: udbud
Handlingstype: økonomi
Relaterede: udliciterer  

 Udbyder

Forvaltningshandling hvor nogen tilbyder undervisning eller deltagelse i andre aktiviteter
Betydning: 2 af 2
Som navneord: udbud
Handlingstype: ressource
Relaterede: tilbyder  

 Udformer

Forvaltningshandling hvor nogen skaber ny information
Som navneord: udformning
Handlingstype: information
Relaterede: formulerer   redigerer   udarbejder   udfærdiger  

 Udfærdiger

Forvaltningshandling hvor nogen skaber ny information
Som navneord: udfærdigelse
Handlingstype: information
Relaterede: formulerer   redigerer   udarbejder   udformer  

 Udfører

Forvaltningshandling hvor nogen gennemfører en planlagt eller pålagt opgave
Som navneord: udførelse; udføring
Handlingstype: ressource
Relaterede: gennemfører  

 Udgiver

Forvaltningshandling hvor nogen formidler information til oplysning af offentligheden
Som navneord: udgivelse
Handlingstype: information
Relaterede: formidler   fremlægger   kundgør   offentliggør   publicerer  

 Udlejer

Forvaltningshandling hvor nogen overdrager brugsretten over noget mod betaling i kortere eller længere tid
Som navneord: udlejning
Handlingstype: økonomi

 Udliciterer

Forvaltningshandling hvor nogen tilbyder noget der kan afgives tilbud på eller fremsættes ønske om at købe
Som navneord: udlicitering
Handlingstype: økonomi
Relaterede: udbyder (betydning 1)  

 Udligner

Forvaltningshandling hvor nogen gør et regnskab op og udligner gældsposter
Som navneord: udligning
Handlingstype: økonomi
Relaterede: afregner   betaler  

 Udlåner

Forvaltningshandling hvor nogen stiller en ressource gratis til rådighed
Som navneord: udlån
Handlingstype: ressource

 Udnævner

Forvaltningshandling hvor nogen udvælger eller udpeger nogen til at udøve en bestemt aktivitet eller have en bestemt stilling eller position
Som navneord: udnævnelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: beskikker   indstiller (betydning 1)   konstituerer (betydning 1)   udpeger   udvælger  

 Udpeger

Forvaltningshandling hvor nogen vælger nogen blandt flere mulige personer
Som navneord: udpegelse; udpegning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: beskikker   indstiller (betydning 1)   konstituerer (betydning 1)   udnævner   udvælger  

 Udreder

Forvaltningshandling hvor nogen undersøger med henblik på at finde ud af om et fænomen eller et problem er til stede
Betydning: 1 af 2
Som navneord: udredning
Handlingstype: information
Relaterede: diagnosticerer   undersøger  

 Udreder

Forvaltningshandling hvor nogen skaffer noget til veje og betaler
Betydning: 2 af 2
Som navneord: udredning
Handlingstype: økonomi
Relaterede: betaler  

 Udregner

Forvaltningshandling hvor nogen beregner en værdi eller størrelse
Som navneord: udregning
Handlingstype: information
Relaterede: beregner   kalkulerer   opgør  

 Udsender

Forvaltningshandling hvor nogen sørger for at information bringes hen til en modtager
Betydning: 1 af 2
Som navneord: udsendelse; udsending
Handlingstype: ressource
Relaterede: fremsender   indsender   sender  

 Udsender

Forvaltningshandling hvor nogen sender nogen ud på en bestemt opgave eller i et bestemt ærinde
Betydning: 2 af 2
Som navneord: udsendelse; udsending
Handlingstype: ressource

 Udskyder

Forvaltningshandling hvor nogen flytter noget til et senere tidspunkt
Som navneord: udskydelse; udskydning
Handlingstype: beslutning
Relaterede: udsætter  

 Udsteder

Forvaltningshandling hvor nogen udfærdiger et dokument med officiel gyldighed
Som navneord: udstedelse
Handlingstype: beslutning

 Udsætter

Forvaltningshandling hvor nogen flytter noget til et senere tidspunkt
Som navneord: udsættelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: udskyder  

 Udveksler

Forvaltningshandling hvor nogen gensidigt kommunikerer noget med nogen
Som navneord: udveksling
Handlingstype: information
Relaterede: videndeler  

 Udvikler

Forvaltningshandling hvor nogen eller noget gradvis forandres, ofte hen imod et højere, mere fuldkomment stade
Som navneord: udvikling
Handlingstype: ressource

 Udvælger

Forvaltningshandling hvor nogen vælger nogen eller noget blandt flere muligheder
Som navneord: udvælgelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: beskikker   indstiller (betydning 1)   konstituerer (betydning 1)   nedsætter (betydning 1)   sammensætter   udnævner   udpeger   vælger  

 Underretter

Forvaltningshandling hvor nogen videregiver oplysninger og viden
Som navneord: underretning
Handlingstype: information
Relaterede: adviserer   formidler   informerer   meddeler   oplyser   varsler  

 Underskriver

Forvaltningshandling hvor nogen godkender et dokuments endelige gyldighed
Som navneord: underskrivelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: attesterer   godkender   påtegner   ratificerer   stadfæster   tegner  

 Undersøger

Forvaltningshandling hvor nogen underkaster noget eller nogen en systematisk og detaljeret gennemgang for at finde ud af om et fænomen eller et problem er til stede
Som navneord: undersøgelse
Handlingstype: information
Relaterede: analyserer   diagnosticerer   forsker   prøver   tester   udreder (betydning 1)  

 Underviser

Forvaltningshandling hvor nogen formidler viden og færdigheder
Som navneord: undervisning
Handlingstype: information
Relaterede: formidler  

 Varetager

Forvaltningshandling hvor nogen tager sig af en opgave som vedkommende er ansvarlig for
Som navneord: varetagelse
Handlingstype: ressource

 Varsler

Forvaltningshandling hvor nogen underretter nogen så vedkommende kan forberede sig på noget og indrette sig efter det
Som navneord: varsling
Handlingstype: information
Relaterede: adviserer   informerer   meddeler   oplyser   underretter  

 Vedligeholder

Forvaltningshandling hvor nogen opretholder og udbedrer noget for at sikre en given stand
Som navneord: vedligeholdelse
Handlingstype: ressource
Relaterede: bevarer   opretholder  

 Vedtager

Forvaltningshandling hvor nogen bestemmer eller beslutter noget
Som navneord: vedtagelse
Handlingstype: beslutning
Relaterede: bestemmer   fastlægger   fastsætter   vælger  

 Vejleder

Forvaltningshandling hvor nogen formidler viden til nogen som orientering om hvad der er mest hensigtsmæssigt at gøre i en given situation
Som navneord: vejledning
Handlingstype: information
Relaterede: rådgiver  

 Videndeler

Forvaltningshandling hvor nogen deler viden og information med andre
Som navneord: videndeling
Handlingstype: information
Relaterede: udveksler  

 Visiterer

Forvaltningshandling hvor nogen henviser en person til en relevant foranstaltning
Betydning: 1 af 2
Som navneord: visitation; visitering
Handlingstype: beslutning
Relaterede: anviser   henviser   indstiller (betydning 2)  

 Visiterer

Forvaltningshandling hvor nogen undersøger om en person har ulovlige genstande gemt på kroppen, i tøjet eller i en medbragt taske, kuffert eller lignende
Betydning: 2 af 2
Som navneord: visitation; visitering
Handlingstype: beslutning
Relaterede: kontrollerer  

 Vurderer

Forvaltningshandling hvor nogen kvalitetsbestemmer
Som navneord: vurdering
Handlingstype: information
Relaterede: bedømmer   evaluerer   prøver   takserer   tester  

 Vælger

Forvaltningshandling hvor nogen beslutter sig for noget eller nogen
Som navneord: valg
Handlingstype: beslutning
Relaterede: afgør   beslutter   bestemmer   udvælger   vedtager