Indholdstyper

Forskellige typer af struktureret indhold med de særlige formkrav, som den offentlige sektor typisk anvender.

 § 20-spørgsmål

Et folketingsmedlems spørgsmål direkte til en minister til skriftlig besvarelse og i sit eget navn

 Afgørelse

Juridisk gældende beslutning som en domstol eller en offentlig myndighed tager
Relaterede: Kendelse  

 Aftale

Ordning som to eller flere parter er blevet enige om
Relaterede: Kontrakt   Overenskomst  

 Analyse

En grundig beskrivelse af noget med baggrund i en systematisk undersøgelse

 Anke

En indvending hvormed nogen udtrykker sin misbilligelse af eller uenighed i noget
Relaterede: Klage  

 Annonce

Meddelelse hvor nogen formidler information om noget til offentligheden

 Ansøgning

Meddelelse hvorved nogen udtrykker et ønske om at opnå noget bestemt

 Attest

Skriftlig bekræftelse af eller bevis for noget, ofte udstedt af en offentlig myndighed

 Autorisation

Officiel godkendelse eller tilladelse til at udøve en bestemt virksomhed
Relaterede: Godkendelse   Tilladelse  

 Bekendtgørelse

En retsforskrift udstedt af statsadministrationen, der beskriver de enkelte regler i loven mere detaljeret
Relaterede: Cirkulære   Lov   Lovbekendtgørelse  

 Beslutningsprotokol

Dokument eller bog hvor beslutninger fra et møde eller lignende føres ind
Relaterede: Referat  

 Betænkning

Grundig skriftlig redegørelse hvori et udvalg behandler og tilkendegiver sin holdning til et bestemt spørgsmål eller problem

 Budget

Plan over forventede indtægter og udgifter

 Cirkulære

Skrivelse fra en højere myndighed til underordnede myndigheder vedrørende den praktiske gennemførelse af en lov
Relaterede: Bekendtgørelse  

 Dagsorden

Liste over emner til behandling på et møde

 Dispensation

Fritagelse fra en bestemmelse, en regel, et krav eller lignende

 EU-direktiv

EU-retsakt der skal implementeres ved national lovgivning i hver medlemsstat
Relaterede: EU-forordning  

 EU-forordning

Almengyldig og bindende EU-retsakt, som gælder umiddelbart i hver medlemsstat
Relaterede: EU-direktiv  

 Godkendelse

Accept af eller erklæring om at noget opfylder de nødvendige krav
Relaterede: Autorisation   Tilladelse  

 Høringsdokument

En myndigheds indhentning af kommentarer og synspunkter hos de involverede parter forud for en beslutning

 Indstilling

Officiel fremsættelse af et forslag, en anbefaling eller lignende

 Kendelse

Afgørelse truffet af domstol, voldgift eller nævn
Relaterede: Afgørelse  

 Klage

Henvendelse til en myndighed om et kritisabelt, uretfærdigt eller retsstridigt forhold
Relaterede: Anke  

 Kontrakt

Bindende aftale mellem to parter
Relaterede: Aftale   Overenskomst  

 Lov

Sæt af regler som gælder for et bestemt samfundsmæssigt område, og som alle skal rette sig efter
Relaterede: EU-direktiv   EU-forordning   Regulativ  

 Lovbekendtgørelse

Lovtekst som er en sammenskrivning af en hovedlov, ændringslove og eventuelle bekendtgørelser

 Lovforslag

Forslag til en ny lov eller til ændring af en eksisterende lov

 Lovudkast

Foreløbig udformning af lovforslag til eksempelvis høring

 Nyhedsbrev

Nyheder og meddelelser som en organisation udarbejder til en bestemt målgruppe

 Overenskomst

Aftale opnået mellem to eller flere parter
Relaterede: Aftale   Kontrakt  

 Plan

Oversigt med udførlige forslag til hvordan noget kan gennemføres eller opnås

 Politik

Princip eller holdning som er retningsgivende for en persons, organisations eller virksomheds handlinger, beslutninger med mere

 Pressemeddelelse

Informationer som sendes ud til pressen og andre medier i håb om at opnå offentliggørelse

 Princip

Grundlæggende regel eller norm som nogen bevidst følger med hensyn til holdning eller adfærd i konkrete sammenhænge

 Prognose

Forudsigelse af hvordan noget forventes at udvikle sig med baggrund i kendte data

 Redegørelse

Fremstilling af et forløb eller en sammenhæng

 Referat

Gengivelse (i kort form) af et begivenhedsforløb eller af noget sagt eller skrevet
Relaterede: Beslutningsprotokol  

 Regel

Bestemmelse om hvordan noget skal foregå, eller hvordan man skal forholde sig i en bestemt situation

 Regnskab

Opgørelse over indtægter og udgifter der viser resultatet i en bestemt periode for en økonomisk aktivitet

 Regulativ

Sæt af regler der tjener til at opretholde ordnede forhold på et område
Relaterede: EU-direktiv   EU-forordning   Lov  

 Standard

Sæt vedtagne principper eller regler for hvordan noget skal være

 Statistik

Metodisk indsamlet og systematiseret talmateriale

 Strategi

Fremgangsmåde og metode, hvormed man vil nå fastsatte mål

 Tilladelse

Meddelelse der giver rettighed eller lov til noget
Relaterede: Autorisation   Godkendelse  

 Tilsynsrapport

Afrapportering af et tilsyn af noget

 Udvalgsspørgsmål

Et spørgsmål, der stilles til ministeren gennem et af Folketingets stående udvalg

 Vedtægt

Regel eller bestemmelse der regulerer noget

 Vejledning

Retningslinje for hvordan noget kan eller skal gøres

 Vision

En idé eller forestilling om en ønsket fremtid

 Årsrapport

Årlig afrapportering, der analyserer og vurderer udviklingen på et bestemt område i det forløbne år