Lovgivning

Ved klik på en lov fås en oversigt over de forvaltningsopgaver, der udspringer af loven. Fra forvaltningsopgaven er der link ind i Opgavekataloget.

Adgangsreguleringsloven

Adoptionsloven

Adresseloven

Affalds- og råstofafgiftsloven

Afskrivningsloven

Aftaleloven

Akkrediteringsloven

Aktieavancebeskatningsloven

Aktiesparekontoloven

Aktivloven

Almenboligloven

Almenlejeloven

Amsterdamtraktaten

AMU-loven

Andelsboligloven

Anerkendelsesloven

Anvisningsretsloven

Apotekerloven

Arbejdsmarkedsbidragsloven

Arbejdsmiljøloven

Arbejdsskadesikringsloven

Arkivloven

Arveloven

Atomanlægsloven

ATP-loven

AUB-loven

Autorisationsloven

Avu-loven

Barselsloven

Barselsudligningsloven

Batteriafgiftsloven

BBR-loven

Begravelsesloven

Bekendtgørelse af adoptionsloven

Bekendtgørelse af aftale af 2. juni 1995 mellem Danmarks regering og de øvrige medlemmer af Østersørådet om sekretariatet i København for Østersørådets Kommissær for demokratiske institutioner og menneskerettigheder, herunder rettigheder for personer tilhørende mindretal

Bekendtgørelse af aktiesparekontoloven

Bekendtgørelse af arkivloven

Bekendtgørelse af arveloven

Bekendtgørelse af barnets lov

Bekendtgørelse af beredskabsloven

Bekendtgørelse af byggeloven

Bekendtgørelse af børneloven

Bekendtgørelse af deltidsloven

Bekendtgørelse af designloven

Bekendtgørelse af ejendomsvurderingsloven

Bekendtgørelse af ejendomsværdiskatteloven

Bekendtgørelse af forvaltningsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af fællesmærkeloven

Bekendtgørelse af færdselsloven

Bekendtgørelse af helligdagsloven

Bekendtgørelse af international købelov

Bekendtgørelse af jernbaneloven

Bekendtgørelse af kildeskatteloven

Bekendtgørelse af konkurrenceloven

Bekendtgørelse af konkursloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af lodslov

Bekendtgørelse af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om narkotikaprækursorer

Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper

Bekendtgørelse af lov om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS)

Bekendtgørelse af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

Bekendtgørelse af lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven)

Bekendtgørelse af lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v. (motoransvarsforsikringsafgiftsloven)

Bekendtgørelse af lov om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer

Bekendtgørelse af lov om afgift af bekæmpelsesmidler

Bekendtgørelse af lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser

Bekendtgørelse af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven)

Bekendtgørelse af lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven)

Bekendtgørelse af lov om afgift af elektricitet

Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)

Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is

Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m.

Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstofoxider

Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand

Bekendtgørelse af lov om afgift af lystfartøjsforsikringer (lystfartøjsforsikringsafgiftsloven)

Bekendtgørelse af lov om afgift af lønsum m.v.

Bekendtgørelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat

Bekendtgørelse af lov om afgift af naturgas og bygas

Bekendtgørelse af lov om afgift af skadesforsikringer

Bekendtgørelse af lov om afgift af spildevand

Bekendtgørelse af lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven)

Bekendtgørelse af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

Bekendtgørelse af lov om afgift af svovl

Bekendtgørelse af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven)

Bekendtgørelse af lov om afgift af visse emballager, poser og engangsservice (emballageafgiftsloven)

Bekendtgørelse af lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler

Bekendtgørelse af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven)

Bekendtgørelse af lov om afgift efter brændstofforbrug m.v. for visse person- og varebiler (brændstofforbrugsafgiftsloven)

Bekendtgørelse af lov om afgift ved udstykning m.m.

Bekendtgørelse af lov om afgifter af spil

Bekendtgørelse af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink

Bekendtgørelse af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område

Bekendtgørelse af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven)

Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om anerkendelse af nordiske afgørelser om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Bekendtgørelse af lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af Danmarks undergrund

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.

Bekendtgørelse af lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

Bekendtgørelse af lov om anvendelsen af visse af Den Europæiske Unions retsakter om økonomiske forbindelser til tredjelande m.v.

Bekendtgørelse af lov om apoteksvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsbidrag (arbejdsmarkedsbidragsloven)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø

Bekendtgørelse af lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter

Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring

Bekendtgørelse af lov om arbejdstageres opfindelser

Bekendtgørelse af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.

Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse af lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

Bekendtgørelse af lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (barselsudligningsloven)

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til studerende ved videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding

Bekendtgørelse af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån

Bekendtgørelse af lov om beredskab for isbrydning

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven)

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom

Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger

Bekendtgørelse af lov om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om beskatning af søfolk (sømandsbeskatningsloven)

Bekendtgørelse af lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven)

Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken

Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi)

Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet

Bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum

Bekendtgørelse af lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m.

Bekendtgørelse af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

Bekendtgørelse af lov om betalinger

Bekendtgørelse af lov om betalingskonti

Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Bekendtgørelse af lov om bevarelse af ret til ægtefællepension ved separation og skilsmisse

Bekendtgørelse af lov om biavl

Bekendtgørelse af lov om biblioteksafgift

Bekendtgørelse af lov om biblioteksvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om boligbyggeri

Bekendtgørelse af lov om boliger for ældre og personer med handicap

Bekendtgørelse af lov om borteblevne

Bekendtgørelse af lov om bortskaffelse af spildevand på Sejerø og andre småøer og i områder med spredt bebyggelse

Bekendtgørelse af lov om brugsmodeller

Bekendtgørelse af lov om buskørsel

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser (biobrændstofloven)

Bekendtgørelse af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om Center for Cybersikkerhed

Bekendtgørelse af lov om centre for undervisningsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Grundforskningsfond

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Innovationsfond

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Statistik

Bekendtgørelse af lov om dansk indfødsret

Bekendtgørelse af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Bekendtgørelse af lov om Dansk Sprognævn

Bekendtgørelse af lov om dansk turisme

Bekendtgørelse af lov om Danske Spil A/S

Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse af lov om delpension

Bekendtgørelse af lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Bekendtgørelse af lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven)

Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af husdyrbesætninger

Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister

Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Virksomhedsregister

Bekendtgørelse af lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven)

Bekendtgørelse af lov om det europæiske selskab (SE-loven)

Bekendtgørelse af lov om Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Bekendtgørelse af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Bekendtgørelse af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Bekendtgørelse af lov om Digital Post fra offentlige afsendere

Bekendtgørelse af lov om Domstolsstyrelsen

Bekendtgørelse af lov om drift af landbrugsjorder

Bekendtgørelse af lov om DSB

Bekendtgørelse af lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v.

Bekendtgørelse af lov om dyreforsøg

Bekendtgørelse af lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder

Bekendtgørelse af lov om dyrlæger

Bekendtgørelse af lov om efterskoler og frie fagskoler

Bekendtgørelse af lov om ejendomskreditselskaber

Bekendtgørelse af lov om elektroniske cigaretter m.v.

Bekendtgørelse af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Bekendtgørelse af lov om elforsyning

Bekendtgørelse af lov om eliteidræt

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en Cityring

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning

Bekendtgørelse af lov om en kommunal og regional tjenestemandsret

Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond

Bekendtgørelse af lov om en skattefri seniorpræmie

Bekendtgørelse af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.

Bekendtgørelse af lov om Energinet

Bekendtgørelse af lov om erhvervelse af fast ejendom

Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser

Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse af lov om Erhvervsankenævnet

Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsfremme

Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser

Bekendtgørelse af lov om erstatning for miljøskader

Bekendtgørelse af lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Bekendtgørelse af lov om erstatning til besættelsestidens ofre

Bekendtgørelse af lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om et Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram og om Green Labs DK-programmet

Bekendtgørelse af lov om et indkomstregister

Bekendtgørelse af lov om et skibsfinansieringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse af lov om etablering af et udvalg om forsvarets og politiets efterretningstjenester

Bekendtgørelse af lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat

Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål og udnyttelse af infrastruktur til opsætning af trådløse adgangspunkter med lille rækkevidde m.v.

Bekendtgørelse af lov om etnisk ligebehandling

Bekendtgørelse af lov om euforiserende stoffer

Bekendtgørelse af lov om europæiske samarbejdsudvalg

Bekendtgørelse af lov om Familieretshuset

Bekendtgørelse af lov om ferie

Bekendtgørelse af lov om film

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet

Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed

Bekendtgørelse af lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere

Bekendtgørelse af lov om firmapensionskasser

Bekendtgørelse af lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven)

Bekendtgørelse af lov om fjernkøling

Bekendtgørelse af lov om fleksydelse

Bekendtgørelse af lov om foderstoffer

Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde

Bekendtgørelse af lov om folkekirkens økonomi

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om Folketingets Ombudsmand

Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland

Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg på Færøerne

Bekendtgørelse af lov om fonde og visse foreninger

Bekendtgørelse af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

Bekendtgørelse af lov om forberedende grunduddannelse

Bekendtgørelse af lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 

Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap

Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race m.v.

Bekendtgørelse af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år

Bekendtgørelse af lov om forbud mod tobaksreklame m.v.

Bekendtgørelse af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Bekendtgørelse af lov om foreningsfrihed på arbejdsmarkedet

Bekendtgørelse af lov om formidling af fast ejendom m.v.

Bekendtgørelse af lov om forpligtende kommunale samarbejder

Bekendtgørelse af lov om forsikringsaftaler

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling

Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.

Bekendtgørelse af lov om forsvarets personel

Bekendtgørelse af lov om forsøg med et socialt frikort

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord

Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Bekendtgørelse af lov om fragtaftaler ved international vejtransport

Bekendtgørelse af lov om fremgangmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom

Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter m.v.

Bekendtgørelse af lov om fremme af effektiv energianvendelse og drivhusgasreduktion

Bekendtgørelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Bekendtgørelse af lov om fremme af integritet i idrætten

Bekendtgørelse af lov om fremme af vedvarende energi

Bekendtgørelse af lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v.

Bekendtgørelse af lov om frikommunenetværk

Bekendtgørelse af lov om friplads og stipendium til visse udenlandske studerende ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse af lov om friplejeboliger

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Bekendtgørelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Bekendtgørelse af lov om færgefart

Bekendtgørelse af lov om fødevarer

Bekendtgørelse af lov om gasforsyning

Bekendtgørelse af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner (gebyrloven)

Bekendtgørelse af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet

Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

Bekendtgørelse af lov om gevinstopsparing

Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Bekendtgørelse af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven)

Bekendtgørelse af lov om godskørsel

Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Bekendtgørelse af lov om graveadgang, etablering og udnyttelse af infrastruktur til telekommunikationsformål samt udnyttelse af infrastruktur på tværs af forsyningssektorer m.v.

Bekendtgørelse af lov om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen

Bekendtgørelse af lov om handel med brugte genstande samt pantelånervirksomhed

Bekendtgørelse af lov om Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd

Bekendtgørelse af lov om Hav- og Fiskerifonden

Bekendtgørelse af lov om havne

Bekendtgørelse af lov om havstrategi

Bekendtgørelse af lov om hegn

Bekendtgørelse af lov om hemmelige patenter

Bekendtgørelse af lov om hittegods

Bekendtgørelse af lov om hjemmeværnet

Bekendtgørelse af lov om hjemrejse for udlændinge uden lovligt ophold

Bekendtgørelse af lov om hold af dyr

Bekendtgørelse af lov om hunde

Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Bekendtgørelse af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte

Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om indkøbsforeninger for mindre virksomheder i landdistrikterne

Bekendtgørelse af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Bekendtgørelse af lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union

Bekendtgørelse af lov om inkassovirksomhed

Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Bekendtgørelse af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse

Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om invalideforsørgelse

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.

Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning

Bekendtgørelse af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag

Bekendtgørelse af lov om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.m. (jordfordelingsloven)

Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder

Bekendtgørelse af lov om kemikalier

Bekendtgørelse af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Bekendtgørelse af lov om Klagenævnet for Udbud

Bekendtgørelse af lov om klima

Bekendtgørelse af lov om kliniske forsøg med lægemidler

Bekendtgørelse af lov om kloning og genmodificering af dyr m.v.

Bekendtgørelse af lov om kolonihaver

Bekendtgørelse af lov om kommunal anvisningsret

Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat

Bekendtgørelse af lov om kommunal indkomstskat

Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år

Bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Bekendtgørelse af lov om kommunale borgerservicecentre og fælleskommunale callcentre

Bekendtgørelse af lov om kommunale internationale grundskoler

Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg

Bekendtgørelse af lov om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge

Bekendtgørelse af lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse

Bekendtgørelse af lov om kommuners afståelse af vandselskaber

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kontinentalsoklen og visse rørledningsanlæg på søterritoriet

Bekendtgørelse af lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler (vævsloven)

Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler

Bekendtgørelse af lov om krigs-ulykkesforsikringsrente til enker efter visse fiskere

Bekendtgørelse af lov om krigsmateriel m.v.

Bekendtgørelse af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Bekendtgørelse af lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner m.v. og om regionernes opgaver på kulturområdet

Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om køb

Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme

Bekendtgørelse af lov om Landdistriktsfonden

Bekendtgørelse af lov om landinspektørvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger

Bekendtgørelse af lov om leje af erhvervslokaler m.v.

Bekendtgørelse af lov om letbane på Ring 3

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om litteratur

Bekendtgørelse af lov om luftfart

Bekendtgørelse af lov om lån til betaling af grundskyld m.v.

Bekendtgørelse af lov om lægemidler

Bekendtgørelse af lov om læhegn og tilskud til læplantning

Bekendtgørelse af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (Virksomhedsoverdragelsesloven)

Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond

Bekendtgørelse af lov om maritim fysisk planlægning

Bekendtgørelse af lov om maritime uddannelser

Bekendtgørelse af lov om mark- og vejfred

Bekendtgørelse af lov om markedsføring

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medie- og journalisthøjskolen

Bekendtgørelse af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning

Bekendtgørelse af lov om menighedsråd

Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift (momsloven)

Bekendtgørelse af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S

Bekendtgørelse af lov om miljø og genteknologi

Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse

Bekendtgørelse af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler

Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven)

Bekendtgørelse af lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Bekendtgørelse af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Beke